Despre noi

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Istoric:

În anul 1933 s-a finalizat construcția Cercul Subofițerilor (inscripție în pardoseala de la intrarea în clădire), fiind prevăzut conform planurilor cu sală de dans spațioasă, garderobă și alte anexe.

În anul 1940 clădirea Cercul Subofițerilor intră în posesia Regiei de Film și se transformă în Cinematograful Victoria, ceea ce implică modificări și recompartimentări.

Imobilul funcționează până la începutul anilor ’90, când s-au oprit proiecțiile de film.

Până în anul 2010 clădirea Cinema Victoria a avut diferite funcțiuni, dar în marea majoritatea timpului a fost închisă.

În decembrie 2010 clădirea Cinema Victoria a fost preluată de Primăria Municipiului Slatina prin protocol de la RADEF ”România Film” sub condiția ca în termen de 4 ani să realizeze intervenții / investiții care să permită proiecția de film.

În anul 2014 Primăria Municipiului Slatina a depus proiectul cu titlul ”Atelierul Intercultural Victoria” în cadrul Programului PA16/RO12 ”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Cererea de proiecte mari pentru finanțare prin Granturi SEE.

În data de 27.11.2014 s-a semnat contractul de finanțare pentru proiect cu o durată de implementare de 17 luni.

Misiunea Atelieruluide a fi un laborator pentru promovarea diversității culturale, artelor și culturii internaționale, al noului și inovației în cultură, într-o regiune a orașului marcată de spiritul istoriei (centrul istoric). Trei dintre obiectivele strategice (obiective specifice) ale proiectului de dezvoltare strategică pe următorii 5 ani după darea în folosință sunt axate pe conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidării identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.

Justificare: Reabilitarea clădirii cinematografului Victoria și redarea acestuia publicului larg este permisa pentru lărgirea spectrului activităților culturale ce se vor putea desfășura în acest spațiu reamenajat și dotat corespunzător, iar Primăria Municipiului Slatina și-a propus ca o dată cu reabilitarea acestui monument să creeze un atelier intercultural în care să găsească loc de manifestare orice exprimare culturală, artistică sau socială indiferent de cultura, etnia sau caracteristicile speciale ale celui care o susține.

Spațiul multifuncțional ce va fi creat va purta numele de Atelierul Intercultural Victoria. În accepțiunea modernă, cuvântul ”atelier” desemnează orice spațiu alocat unei activități desfășurate de un grup de oameni, sub îndrumarea unui expert. Denumirea de ”atelier” vine practic să evidențieze încă de la început caracterul participativ al activităților culturale ce se vor desfășura aici, manifestările artistice urmând a transforma publicul căruia îi sunt adresate din simplu spectator în participant activ.

Pe lângă orientarea coparticipativă pe care și-o propune, activitățile planificate a se desfășura în acest spațiu vor avea un caracter intercultural. La nivel național, preocupările de a gestiona chestiuni legate de etnie, pluralitate etnică și interculturalitate au rezultat din nevoia de a rezolva la modul concret provocări de natură economică, politică, culturală și socială, cu precădere după 1989. La nivel local, asumarea importanței culturii pentru coeziunea socială în general și conștientizarea faptului că diversitatea culturală este consolidată de libera circulație a ideilor și este alimentată de schimburile și interacțiunile constante dintre culturi a impus identificarea unui spațiu fizic destinat manifestărilor artistice interculturale, accesibil întregii comunități, servind procesului de dezvoltare durabilă.

La nivelul județului Olt se poate constata un potențial artistic al comunității rome insuficient valorificat în prezent, astfel încât existența unui spațiu în care să aibă loc manifestări culturale specifice etniei rome ar ajuta la o mai bună cunoaștere a acestora de către populația majoritară și la integrarea lor socială. În județul Olt sunt înregistrați 9504 etnici romi, reprezentând 2,18% din totalul populației județului, cea mai mare parte fiind concentrate la nivelul orașelor. Din păcate moștenirea culturală a acestora este pusă în pericol, dorința de confundare cu majoritatea în vederea unei mai bune integrări și renunțarea la tradiții și obiceiuri fiind în ultima perioadă o tendință constantă. Se impune astfel crearea unui spațiu în care să poată avea loc evenimente cultural artistice autentic rome, în care vechea generație să poată preda mai departe ștafeta unei noi generații, acest tip de evenimente asigurând recunoașterea nevoilor umane comune, dincolo de specificul unei culturi, a disonanței și a dialogului critic între culturi.

În acest context restaurarea, consolidarea și reabilitarea unui imobil monument istoric (Cinema Victoria) în vederea amenajării unui spațiu cultural multifuncțional – Atelierul Intercultural ”Victoria” nu este numai justificată ci si necesară, parte integrantă din procesul de dezvoltare durabilă.

 

PRINCIPII TRANSVERSALE ȘI TEME ORIZONTALE

Bună guvernare

În realizarea proiectului s-a avut în vedere respectarea principiului bunei guvernări. Astfel, prin însăși denumirea aleasă se urmărește sublinierea caracterului participativ (locația poartă numele de atelier) și incluziv (atelierul este intercultural). Mai mult, în organizarea festivității de deschidere a atelierului s-a planificat o expoziție cu fotografii aduse de cetățenii din municipiul Slatina, inclusiv de populația minoritară, astfel încât prin această expoziție comunitatea slătineană va conștientiza că Slatina este ”casa noastră”, dincolo de particularitățile culturale, sociale sau etnice care ne diferențiază. Toate livrabilele proiectului sau informații în legătura cu acesta vor putea fi accesate liber prin intermediul site-ului dedicat. În organizarea achizițiilor publice se va ține cont de principiul transparenței, al egalității de șanse și asigurării accesului la informații pentru toți factorii interesați. În ceea ce privește receptivitate la punctele de vedere ale minorităților, aceasta a fost asigurată atât în faza de pregătire a proiectului (la ședința Grupului de lucru mixt din 13.03.2014 – dezbateri privind scrierea de proiecte în domeniul promovării culturii, tradițiilor și obiceiurilor comunităților de romi, organizată de Instituția Prefectului Județul Olt s-a discutat cu cei 16 reprezentanți ai comunității rome cum va contribui realizarea proiectului la promovarea și conservarea culturii rome și ce colaborări se vor încheia pe termen lung), cât și pe perioada de implementare a proiectului (reprezentanții minorităților vor fi consultați cu privire la modalitatea de promovare a prestațiilor artistice pe care le vor asigura în cadrul atelierului) și în perioada de operare (ziua de 8 aprilie va fi dedicată manifestărilor culturale ale comunității rome, similar se va proceda și cu alte minorități). Pe toată durata proiectului se va urmării stadiul implementării acestuia prin comparație cu calendarul propus, pentru a se identifica la timp posibile riscuri și a adopta acele măsuri care să asigure eficacitate și eficientă în utilizarea resurselor.

Dezvoltarea durabilă (economică, socială, protecția mediului)

Dezvoltarea durabilă este o caracteristică de definitorie a proiectului. Proiectul propune soluții de ultimă generație, cu un consum redus de energie electrică și alte utilități. În procesul de achiziție a lucrărilor de construcție dar și ulterior, beneficiarul va urmării asumarea responsabilității, a principiului „precauției în luarea deciziei”, a principiului „prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării” și a principiului „poluatorul plătește”. Pe durata realizării lucrărilor de reabilitare și restaurare a imobilului, spațiul va fi delimitat corespunzător astfel încât să nu polueze mediul înconjurător, se va controla nivelul de zgomot prin adaptarea programului de lucru, se va asigura degajarea corespunzătoare a deșeurilor, se vor utiliza panouri de informare și semnalizare a eventualelor pericole pentru populație. În managementul proiectului se va urmării un consum rațional de resurse (soluții economice de print, utilizarea ciornelor, deplasări in echipă). Toate activitățile proiectului se vor desfășura în spații special amenajate, cu respectarea normelor de mediul, a celor de sănătate și securitate în muncă. Din punct de vedere social, prin proiect se asigură prezervarea și conservarea patrimoniului material (se reabilitează un monument istoric), se asigură accesul la patrimoniul imaterial prin amenajarea unui spațiu dedicat manifestărilor culturale și artistice, promovând interculturalitatea, consolidarea și promovarea identității culturale ale comunităților minoritare la nivel internațional. Din perspectivă economică, proiectul demonstrează că monumentele istorice pot fi sursă de venit,. Activitățile ce se vor desfășura în cadrul atelierului pot fi surse importante de venit care va fi reinvestit fie pentru realizarea altor activități de același tip, fie pentru asigurarea unui program cultural gratuit pentru persoanele din categorii sociale defavorizate.

Egalitatea de gen

Proiectul va asigura egalitatea de gen printr-o echipă mixtă de proiect. Pe toată durata implementării proiectului se vor descuraja orice atitudini contrare egalității de gen. Alegerea experților în cadrul proiectului se va realiza pe criterii de valorificare a abilităților, cunoștințelor și aptitudinilor personale, fără a se face discriminări de gen. În implementarea proiectului se va respecta principiul tratamentului egal între bărbați și femei (Legea 202/2002), precum și legislația privind remunerația egală pentru muncă egală (OG 137/ 2000). Furnizorilor de lucrări și servicii li se va solicita de asemenea să respecte aceleași principii și să-și asume pe baza unor declarații pe propria răspundere accesul egal al bărbaților și femeilor la locuri noi de muncă create pe durata implementării proiectului și un tratament egal al acestora. În ceea ce privește accesul la activitățile culturale ce se vor realiza în cadrul atelierului, nu se va ține cont de gen în alegerea subiecților prestațiilor artistice, nu se vor organiza manifestări artistice care să promoveze discriminarea de gen, se va asigura acces egal persoanelor de sex diferit la toate manifestările culturale.

Teme orizontale

Proiectul abordează direct 6 teme orizontale importante: promovarea toleranței, respectarea drepturilor minorităților, inclusiv a populației rome, combaterea discursului instigator la ură, a rasismului, a homofobiei. Principala activitate prin care este subliniată contribuția proiectului la promovarea acestor principii este activitatea de deschidere festivă a Atelierului Intercultural Victoria, unde reprezentanți ai comunității rome vor fi invitați să realizeze prestații artistice, pentru care se va asigura vizibilitatea pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea proiectului. De asemenea, în realizarea expoziției de fotografie se va urmări in mod expres ca toate zonele din municipiul Slatina să fie reprezentate cu fotografii, inclusiv zonele locuite preponderent de populație de etnie romă. În cadrul aceluiași eveniment de deschidere festivă se va organiza un workshop pe teme de interculturalitate și cooperare internațională,unul dintre mesaje fiind acela de toleranță și prietenie, de acceptare a diferențelor culturale. Pe termen lung activitatea atelierului va contribui la respectarea acestor teme orizontale prin rezervarea zilei de 8 aprilie, ziua internaționale a romilor, pentru manifestări culturale organizate de comunitatea romă pe care beneficiarul proiectului le va promova și susține financiar, precum și prin încheierea de parteneriate și relații de colaborare pe termen lung cu alte centre interculturale din Europa, urmărindu-se interacțiunea permanentă cu reprezentații altor culturi, cu alte moduri de manifestare culturală, cu principii și valori față de care anumite segmente ale populației pot manifesta rezerve în prezent (în proiectul de dezvoltare strategică sunt incluse aceste obiective, ele urmând a fi preluate în planul de dezvoltare strategică pentru următorii 5 ani de după finalizarea proiectului).